свежие новости

       15 января 2018 года исполняется
80 лет со дня образования Минской области         

   

ДАВЕДАЙЦЕСЯ БОЛЬШ ПРА СВАЮ МАЛЕНЬКУЮ РАДЗІМУ
   
    ШТО СІМВАЛІЗУЕ НАШ ГЕРБ.
   
    ФЛОРА СТАРАДАРОЖЧЫНЫ

    На тэрыторыі раёна ёсць расліны, занесеныя ў Чырвоную кнігу Беларусі: званочак шыракалісты, белы гарлачык, ворлік звычайны, пярэсна еўрапейская, венерын чаравічак, сон-трава, чарамша (мядзведжая цыбуля), ветраніца лясная, каменяломнік зярністы, гарачаўка вясенняя, наперстаўка буйна-цвятковая і іншыя.
   
    ПРАЙДУ ПА ПРАЛЯТАРСКАЙ, ЗВЯРНУ НА КАМСАМОЛЬСКУЮ...
    На захаванні ў занальным дзяржаўным архіве г. Слуцка знаходзяцца дакументы Старадарожскага гарвыканкама за 1944-1994 гг., у якіх хранікальна занатаваная ўся вулічная гісторыя нашага горада.
   
    ЗНІКЛІ ВЁСКІ
   
У 1997 годзе споўнілася сто гадоў з моманту правядзення першага ўсе-агульнага перапісу насельніцтва Расійскай імперыі.
    За гэты перыяд з тэрыторыі Старадарожскага раёна ў яго сучасных межах знікла 89 населеных пунктаў, у тым ліку 25 хутароў, 39 урочышчаў, 8 засценкаў, 2 вёскі, 4 маёнткі.
   
    МІФ ЦІ РЭАЛЬНАСЦЬ?
   
За тры кіламетры на захад ад Языля (паміж вёскамі Рабак і Крычын) расце стары лес. Яго называюць Старынай. Праз лес прахо-дзяць дарогі. На адной з іх у пэўным месцы зямля нібы гулам аддае. Быццам бы ў гэтым месцы пустата. Тут, мабыць, і закапаная напа-леонаўскімі войскамі ў вайну 1812 года пры адступленні залатая карэта. Непадалёку быў вялікі камень з выбітым на ім пеўнем. Гэты малюнак лічыўся своеасаблівай картай для вызначэння скарбу. На жаль, малюнак і карта знішчаны, а сам камень часткова пашкоджаны.
   
    РОДНЫ КРАЙ СІНЯВОКІ
   
У раёне шмат рачулак і вадаёмаў. Нашы рэкі адносяцца да змешанага тыпу сілкавання з перавагай снегавога, але са значнаю доляю грунтавога. Ранняй вясной у іх пераважае талая вада, зімой — грунтавая.
   
    ЦІКАВЫЯ ЗВЕСТКІ ПРА АГРАГАРАДОК ГОРКІ
   
З успамінаў Д.А. Мельніка
    Архіўныя дакументы сведчаць аб тым, што маёнткам Горкі ўладаў пан Солтан. Захаваліся ў сяле расказы аб тым, што ў год скасавання прыгоннага права маёнткі памешчыкаў Осіпа Солтана і Леанарда Солтана належалі аднаму памешчыку — Адаму Солтану. У час польскага паўстання 1863 года ён хаваў зброю і боепрыпасы для паўстанцаў, але сам непасрэднага ўдзелу ў паўстанні не прымаў. А калі яно было падаўлена, запасы зброі знішчылі.
   
    З ДАЎНІНЫ: НАРОДНЫЯ РАМЁСТВЫ І ПРОМЫСЛЫ
   
На Старадарожчыне былі цэлыя пасяленні цесляроў, бондараў, гантароў, гарбароў, ганчароў, гутнікаў, буднікаў і іншых. На вёсцы былі развітыя апрацоўка лесу, воўны, ткацтва, пляценне, здабыўныя промыслы. З даўніх часоў вялося выпальванне вапны, якая ішла на будаўніцтва хат, маёнткаў, касцёлаў, цэркваў і інш.
   
    ЛЕДАВІКОВЫ ПЕРЫЯД ПАКІНУЎ СВОЙ СЛЕД
   
Ледавіковы перыяд прынёс на Мінскае ўзвышша мноства камянёў. Шмат гадоў збіраюць іх з палёў, але колькасць, паводле назіранняў, амаль не змяншаецца.
   

   

КУРГАН СЛАВЫ
    Это уникальное инженерно-архитектурное сооружение установлено в месте, где состоялось одно из главных сражений за освобождение Беларуси во время операции «Багратион».
    Авторы мемориала — скульпторы Бембель и Артимович, архитекторы Стахович и Мицкевич, инженер Лапцевич.
    Проект кургана уникален. Он создан по типу древнейших погребальных памятников и созидался методом народной стройки. Сюда как на праздник съезжались люди со всех уголков Советского Союза. Они выстраивались в очередь, чтобы высыпать к мемориалу горсти привезенной из городов-героев и с мест сражений земли. Это великое паломничество продолжалось полтора года. Торжественное открытие мемориала состоялось 5 июля 1969 года.
    Нам видна только верхушка композиции: четыре штыка, символизирующие освобождавшие Беларусь фронты, и кольцо. Чтобы скульптура была устойчивой, создатели заложили столбовой фундамент глубиной 30 метров. Высота самого Кургана — 35 метров. Мемориал окольцовывает трубопровод, невидимый для посетителей.
   Внутри памятника заложена капсула с обращением к потомкам. Уникальные по своей конструкции винтовые лестницы, опоясывающие Курган, и специальный плотный дерн также поддерживают его идеальную форму. Каждая из 241 ступеней закреплена отдельно.
    Мемориал ежемесячно посещают не менее 4000 человек.
   

   

ИСТОРИЯ МИНСКОЙ ЗЕМЛИ СЛОЖНА, МНОГОГРАННА И БОГАТА СОБЫТИЯМИ
   
    1 февраля 1967 года за активное участие в партизанском движении, за мужество и героизм, проявленные жителями Минщины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и успехи, достигнутые в восстановлении народного хозяйства, Минская область Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Ленина.
    23 декабря 1970 года Минская область награждена вторым орденом Ленина за успехи, достигнутые трудящимися Минщины в выполнении заданий 8-го пятилетнего плана по развитию промышленного и сельскохозяйственного производства.
    13 января 1998 года за особые достижения в социально-культурном развитии и в связи с 60-летием со дня образования Указом Президента Республики Беларусь области было присуждено Почетное государственное знамя Республики Беларусь.
    Славное историческое прошлое Минской области находит достойное продолжение в настоящем Минщины.
   
   
    Страницы истории

    Исторические корни Минского края уходят вглубь веков: около 950 лет назад на берегах Свислочи появились первые поселения. Они дали начало и название городу Минску, а впоследствии - и столичной Минской области.
    В октябре-ноябре 1917 года, после Октябрьской революции, на территории Минской губернии установилась Советская власть. Была создана новая система административно–территориального деления. Начало реформы об административно-хозяйственном делении республики было положено постановлением ЦИК БССР от 20 июня 1924 года, которое предусматривало создание округов вместо уездов, районов - вместо волостей, создание сельсоветов. Таким образом, наметилась тенденция к территориальному укрупнению.
    15 января 1938 года Первая сессия Верховного Совета СССР приняла Постановление «Об изменении и дополнении статей Конституции СССР О введении в БССР областного административного деления», согласно которому была образована Минская область.
    Крупнейшими промышленными предприятиями областного значения являлись: металлообрабатывающий, станкостроительный, вагоноремонтный заводы в г. Минске; спичечная и музыкальная фабрики, кожевенный завод и стеклозавод в г. Борисове. Самыми крупными государственными предприятиями по добыче торфа были торфозаводы в Смиловичах, в Минском, Руденском Борисовском районах.
    Также имелись три опытные сельскохозяйственные станции: Лошица – плодоовощная, Малая Слепянка – животноводческая и семеноводческая в совхозе «Зазерье».
    59 машино-тракторных станций Минской области насчитывали 2033 трактора. К началу 1939 года коллективизация крестьянских хозяйств составила 93,2%.
    Ведущее направление сельского хозяйства Минщины было «зерно-картофельно-животноводческим». Посевные площади области составляли 735,087 га.
    В общей продукции Минской области удельный вес сельского хозяйства составлял 20,9%.
    Большое внимание советская власть уделяла образованию населения. В области насчитывалось 1620 школ, в которых училось 220930 детей, 264 детских яслей-садов и 18 детских домов. Все дети школьного возраста были охвачены обучением. Сеть здравоохранения области насчитывала 54 больницы, 160 амбулаторий и 120 врачебных участков.
    Быстрыми темпами развивалась связь. В области насчитывалось 336 предприятий связи. Все райцентры были соединены телефонной и телеграфной связью с областным центром.
    В 1939 г. на территории области распространялось 28 республиканских, областных и районных газет, разовый тираж которых составлял 412,8 тыс. экземпляров.
    Также существовали партийная и комсомольская организации. В парторганизации на учете состояло 10839 членов КПБ(б). Количество комсомольских организаций составляло 3033, они объединяли 64982 человека.
    22 июня 1941 года мирный труд жителей области, как и всей страны, был прерван нападением фашистской Германии. Через несколько дней гитлеровские войска вторглись на территорию Минщины. В течение восьми дней область оказалась полностью захваченной противником.
    Немецко-фашистские захватчики создали на территории области лагеря смерти, среди них Масюковщинский, Молодечненский, Тростенецкий. 157 деревень разделили трагическую участь Хатыни.
    В области действовали 3 партизанских соединения, 45 партизанских бригад, которые объединяли 213 отрядов.
   
    За мужество и героизм, проявленные в борьбе против ненавистного врага, более 80 уроженцев Минщины были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями.
    После окончания Великой Отечественной войны жители области приступили к восстановлению разрушенного хозяйства. Уже к концу первой послевоенной пятилетки (1946–1950 гг.) был достигнут довоенный уровень промышленного производства. Была восстановлена сеть пищевых предприятий местной и кооперативной промышленности, получила дальнейшее развитие металлообработка.
    За короткий исторический срок – во второй половине ХХ века – Минский край стал регионом с крупнейшим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, с развитой инфраструктурой, ориентированной на общесоюзные масштабы производства. Во все уголки страны шла продукция предприятий Минщины. Область была неотъемлемой и значимой частью единого народнохозяйственного комплекса СССР.
    1 февраля 1967 года за активное участие в партизанском движении, за мужество и героизм, проявленные жителями Минщины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и успехи, достигнутые в восстановлении народного хозяйства, Минская область Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Ленина.23 декабря 1970 года Минская область награждена вторым орденом Ленина за успехи, достигнутые трудящимися Минщины в выполнении заданий 8-го пятилетнего плана по развитию промышленного и сельскохозяйственного производства.
    В конце 80-х годов достигли своего расцвета наука, культура, образование, здравоохранение. 13 января 1998 года за особые достижения в социально-культурном развитии и в связи с 60-летием со дня образования Указом Президента Республики Беларусь Минской области было присуждено Почетное государственное знамя Республики Беларусь.
    Славное историческое прошлое Минской области находит достойное продолжение в настоящем Минщины. На современном этапе столичная область – один из наиболее экономически и культурно развитых регионов Республики.